top of page

How to Perform

Agnihotra

This training page is dedicated to learning Sunrise and Sunset Agnihotra.

 

The video tutorial below will walk you through the process to perform

the most fundamental and  powerful Yajna.  

Sunrise Mantra

Suryaya Swahaa

Suryaya Idam Nam Mama

Prajapataye Swahaa

Prajapataye Idam Nam Mama

AM Agnihotra - AIF
00:0000:00

Sapta Shloki (Seven Verses)

yadaa shroosh-tam jagat sarvam tadaa loka-pitaa-maha

chatur-veda samaa-yuk-tam shaash-watam dhar-mam-aadishat

kim sat-kar-mam kim adhyaat-mam yadi vignyaa-tum arhati 

sarva shaas-treshu gran-theshu pra-maa-nam para-mum shruti-hi

as-pash-tan-cha kadaa-spash-tam tatva-gjnyaana vive-chanam

an-yatra labh-yate kintu pra-maa-nam para-mam shruti-hi

aarsha gran-theshu sar-veshu shruti praa-maan-ya-mey-wacha

sarvata-ha sAAra-maada-dhyaan Nija-kal-yaana heta-we 

shush-ka waa-da-rataa-haa kechin naanya-das-teeti vaa-di-naha

sar-ve te vila-yam yaanti mith-yaa kala-ha kaarin-aha 

naas-tikaa veda-nin-da-kaahaa paa-khan-daa veda doo-sha-kaahaa

ete sarve vina-shyanti mith-yaa-chaar pra-war-ta-kaahaa

yajnya-daana-tapah-karma swaa-dhyaaya-nirato bha-vetha

esha eva hi shrut-yuk-taha satya dharma sanaat-anaha

Pancha Sadhana Pratidnya 

yajña dharmaṁ carāmi 

dāna dharmaṁ carāmi 

tapō dharmaṁ carāmi 

karma dharmaṁ carāmi 

svādhyāya dharmaṁ carāmi [1]

 

punarapi yajña dharmaṁ carāmi 

punarapi dāna dharmaṁ carāmi 

punarapi tapō dharmaṁ carāmi 

punarapi karma dharmaṁ carāmi 

punarapi svādhyāya dharmaṁ carāmi [2]

 

puna: punarapi yajña dharmaṁ carāmi 

puna: punarapi dāna dharmaṁ carāmi 

puna: punarapi tapō dharmaṁ carāmi 

puna: punarapi karma dharmaṁ carāmi 

puna: punarapi svādhyāya dharmaṁ carāmi [3]

Sunset Mantra

Agnaye Swahaa

Agnaye Idam Nam Mama

Prajapataye Swahaa

Prajapataye Idam Nam Mama

PM Agnihotra - AIF
00:0000:00
Sapta Sloka Mantra - AIF
00:0000:00
Pancha Sadhana Pratidnya - AIF
00:0000:00

Trisatya Saranagati

satyaṁ śaraṇaṁ gacchāmi |1|

satyadharmaṁ śaraṇaṁ gacchāmi |2|

satyadharmasaṅghaṁ śaraṇaṁ gacchāmi |3|

Tri Satya Sharanagati Mantra - AIF
00:0000:00

How To Get

Agnihotra Times

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

om shanti shanti shanti 

bottom of page